Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php:2442) in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 595 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php:2442) in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 603 Årsmelding 2019 | IR Årsmelding

Årsberetning og regnskap 2019

Regnskap og noter

årsberetning 2019

1. Innherred Renovasjon IKS – virksomhet

Innherred Renovasjon IKS er renovasjonsselskapet for 10 kommuner i Trøndelag. Selskapets formål er å løse eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.

Innherred Renovasjon IKS skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå.

I 2019 nådde vi sammen med våre innbyggere og eierkommuner, for første gang en materialgjenvinningsgrad høyere enn 50 %. Materialgjenvinningsgraden på 51% betyr at innbyggerne sammen med selskapet er blant de beste i landet på kildesortering.

Innherred Renovasjon IKS har ansvar for husholdningsavfallet til 93 600 innbyggere (37 000 abonnement), renovasjon for 12 800 fritidsboliger/hytter, og slaminnsamling i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Malvik, Selbu, Meråker, Tydal og Frosta.

I tillegg har selskapet et behandlingsanlegg som sorterer og behandler avfall både fra husholdning og næringsliv, og et regionalt deponi.

Innbyggerne i tidligere Leksvik kommune, som nå er en del av Indre Fosen kommune, vil fra 2020 ikke lengre betjenes av Innherred Renovasjon IKS.

Selskapets hovedkontor er lokalisert på Ørin i Verdal kommune. I Skjørdalen i Verdal kommune ligger vårt deponi. På Mule i Levanger kommune har vi et behandlingsanlegg der avfall sorteres og pakkes for videre transport. I tillegg har Innherred Renovasjon IKS gjenvinningsstasjoner i alle 10 deltakerkommunene, samt bruktbutikker i Levanger og Stjørdal.

Innherred Renovasjon IKS ble etablert i 1985. Selskapet har helt fra starten av vært en innovativ aktør i bransjen og en pådriver for å utvikle bransjen i retning mot kildesortering og ombruk. Innherred Renovasjon IKS er et av de ledende avfallsselskap i Norge, og selskapets visjon er «Itjnå e søppel».

Innherred Renovasjon IKS er et konsern som består av morselskapet Innherred Renovasjon IKS, og det heleide datterselskapet Retura IR AS. Retura IR AS er ansvarlig for avfallsbehandling knyttet til næringslivet. Innherred Renovasjon IKS har inngått avtaler med datterselskapet Retura IR AS, i tråd med gjeldende regelverk, på de berøringspunkter som er felles.

Innherred Renovasjon IKS er deleier i flere selskap hvorav selskapene Ecopro AS, Trøndelag Gjenvinning AS, Jordfabrikken AS, Røros Container og Miljø AS og ReTrans Midt AS er tilknyttede selskap (selskap hvor eierandelen er mellom 20 og 50 %). I konsernregnskapet inkluderes både heleide datterselskap og tilknyttede selskap.

Morselskapet Innherred Renovasjon IKS forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende husholdningsrenovasjon, og skal gi innbyggerne i kommunene best mulige tjenester. Dette innebærer også at vi kjøper tjenester som er nødvendig, og følger opp avtaler knyttet til dette.

Ny nasjonal avfallsplan, som var ventet i 2019, er forsinket. Men det er ingenting som tyder på at nasjonale mål blir mindre ambisiøse enn EUs mål på 55 % materialgjenvinning innen 2025, 60 % innen 2030, og 65 % innen 2035.

Selskapet jobber aktivt for å legge til rette for at våre eierkommuner og innbyggere skal nå disse målene innen materialgjenvinning og ombruk.

I 2019 innførte vi innsamlingsordning for glass- og metallemballasje i alle våre eierkommuner. Alle abonnenter som har egne avfallsbeholdere, har fått sin nye glass- og metallbeholder.  Det er også investert i fellesløsninger for borettslag og andre, og i løpet av 2020 vil disse være utplassert. Vi kan da avvikle returpunkter som fram til nå har vært tilbudet for levering av glass- og metallemballasje.

Den nye innsamlingsordningen blir godt mottatt av innbyggerne, og erfaringen så langt at mengden utsortert glass- og metallemballasje har økt med 35 %. Dette er en høyere effekt enn de forventede 30 %.

I 2019 ble det arbeidet videre med å etablere mottakspunkter for kildesortert avfall fra hytter og fritidseiendommer. Mange hytteeiere etterspør dette. Alle hytteeiere i Innherred Renovasjons kommuner har fra 2020 en renovasjonsordning.

Datterselskapet Retura IR AS har som mål å være en viktig aktør i den sirkulære kretsløpsfilosofien. I 2019 investerte selskapet i ny produksjonslinje for å kunne levere resirkulert treflis som råstoff til produksjon av sponplater. Trevirke blant annet fra våre gjenvinningsstasjoner er råvare for denne produksjonen.

Hos Jordfabrikken AS arbeides det med å oppnå tilfredsstillende kvalitet på produksjon av jord i forbrukerpakninger, ved å utnytte hageavfall, kvist og greiner fra våre gjenvinningsstasjoner. Sammen med NIBIO jobbes det systematisk for å oppnå ønsket kvalitet og driftseffektivitet.

Innherred Renovasjon IKS tok i 2019 i bruk vår første renovasjonsbil drevet på gass fra Ecopro-anlegget. Dette er et første skritt i retning av en kjøretøypark basert på miljøvennlig fossilfritt drivstoff.

I 2019 ble det gjort vedtak om å bygge ut administrasjonsbygget på Mule. Dette vil gi tilfredsstillende garderobekapasitet, og mulighet for å samle store deler av administrasjonen på en lokasjon. Det ble også gjennomført en organisasjonsendring for å styrke organisasjonen og sette oss bedre i stand til å ivareta fremtidige krav fra myndigheter og andre.

Selskapet investerte i 2019 for 43,6 mill.. Av dette er ca 22 mill reinvesteringer for å opprettholde eksisterende infrastruktur. Investeringene er finansiert med opptak av nye langsiktig lån.

I 2019 ble det gjennomført et arbeid i regi av SeSammen-samarbeidet for å utarbeide harmoniserte renovasjonsforskrifter på tvers av selskapene. Selskapene jobbet så frem sine egne utkast, og resultatet av IRs arbeid ble sendt til våre eierkommuner i desember 2019. Ny renovasjonsforskrift forventes besluttet høsten 2020.

Innherred Renovasjon IKS er i gang med å utarbeide ny strategiplan for selskapets virksomhet. Denne vil bli behandlet av representantskapet våren 2020.

Styret er opptatt av å tilfredsstille krav som stilles til virksomheten.

2. Arbeidsmiljø, skader og ulykker

Det totale sykefraværet for konsernet var i 2019 7,2 % (7,2 %). Morselskapet hadde et sykefravær på 6,4 % (7,3 %), der langtidsfravær utgjør 5,6 % (5,5 %).

Datterselskapet Retura IR AS har et samlet sykefravær på 10,9 % (6,7 %), der langtidsfravær utgjør 10,3 % (5,7 %).

Konsernet har som mål å ha et sykefravær som ikke overstiger 5 %.

Årets fravær kan ikke tilskrives arbeidsmiljømessige forhold.     

Innherred Renovasjon IKS arbeider aktivt med helse, miljø og sikkerhet. Konsernet har avtale med Agenda HMS SA om bedriftshelsetjeneste.

Det er registrert 1 personskade i morselskapet og konsernet med fravær i 2019.

3. Likestilling og diskriminering

I selskapet er det ved utgangen av 2019 ansatt 54 menn (49,7 årsverk) og 23 kvinner (21,5 årsverk). Konsernet har totalt 95 ansatte (88,7 årsverk), 69 (64,2 årsverk) menn og 26 (24,5 årsverk) kvinner.

Innherred Renovasjon IKS er opptatt av at våre medarbeidere skal representere et mangfold i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

I konsernledelsen er det 2 menn og 3 kvinner.

Styret for Innherred Renovasjon IKS har 7 medlemmer, 3 kvinner og 4 menn.

Innherred Renovasjon IKS er godkjent lærlingebedrift. Det er i 2019 2 lærlinger, en kvinne og en mann.

4. Ytre miljø – miljøarbeid                         

Selskapet har ansvar for innsamling av husholdningsavfall i eierkommunene, drift av 10 gjenvinningsstasjoner og flere andre egne anlegg. Selskapet samler også inn slam fra både private slamavskillere/septiktanker og kommunale renseanlegg. Disse aktivitetene kan påvirke miljøet. Innherred Renovasjon IKS arbeider bevisst med at all virksomhet skal skje med minimale belastninger på det ytre miljø og med høy kvalitet. 

For selskapets deponi foreligger det et etterdriftsansvar, og selskapet avsetter årlig midler for å dekke fremtidige kostnader med deponiet.

I forbindelse med kjøp av tjenester stilles det strenge krav til de parter Innherred Renovasjon IKS inngår avtale med.  Selskapet er sertifisert etter miljøstandarden NS-EN ISO 14001, siste gang resertifisert i juli 2018. Det foretas årlig ekstern revisjon.

                                                 

5. Framtidsutsikter

Avfallspolitikken har de siste årene endret seg og tatt viktige steg fra en lineær økonomi til sirkulærøkonomi. Bransjen står foran store endringer i årene som kommer for å bidra til utnyttelse av ressurser gjennom gjenbruk og materialgjenvinning.

Styret har fokus på at gebyrkostnadene for innbyggerne skal holdes så lave som mulig. Samtidig ser vi at det er nødvendig å gjøre investeringer og å utvikle tjenestene videre for å oppnå miljømål.

Den enkelte kommune vil i fremtiden få direkte krav om å dokumentere materialgjenvinningsgraden, og Innherred Renovasjon IKS vil være et godt verktøy for eierne. Økte nasjonale krav vil medføre risiko for økte kostnader, men gode måltall for materialgjenvinning og ombruk så langt viser at våre innbyggere og eiere har svært gode forutsetninger for å nå EUs målsatte materialgjenvinningsgrad.

Innherred Renovasjon IKS har i 2019 jobbet aktivt med innføring av kildesortering for hytter og fritidseiendommer. I løpet av det neste året håper vi at dette skal være på plass i alle deltakerkommuner.

Styret er opptatt av å hente ut mulige gevinster som kan oppnås gjennom samarbeid med andre. Selskapet deltar i flere samarbeidsprosjekt blant renovasjonsselskapene i Trøndelag, og det utvikler seg stadig tettere samarbeid.

Som resultat av SeSammen-samarbeidet ble det etablert en avfallsklynge med tilskudd fra Trøndelag Fylkeskommune. Dette arbeidet vil komme offentlige og private selskap og utdanningsinstitusjoner til gode.

Årsregnskapet gir etter styrets mening et rettvisende bilde av resultat og utvikling av foretakets virksomhet og dets stilling pr 31.12.2019.

Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling.

I Norge og resten av verden er det når styret avlegger årsregnskapet innført vesentlige tiltak for å redusere risiko for Korona-smitte. I første omgang påvirker dette selskapet i liten grad. Hvis situasjonen vedvarer, slik at våre abonnenter ikke klarer å betale gebyrer eller mange av våre ansatte blir syke, kan også Innherred Renovasjon IKS gå en utfordrende tid i møte.

6. Finansiell risiko, markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko   

Selskapet har utarbeidet et eget økonomireglement for følgende forvaltningstyper:

1) Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal det legges spesielt stor vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.

2) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder også metoder og rutiner ved opptak av lån.

3) Plassering av langsiktige finansielle aktiva som forvaltes atskilt fra midler beregnet for driftsformål, herunder etterdriftsansvar for deponi.

Innherred Renovasjon IKS driver i henhold til regelverket til selvkost for behandling av husholdningsavfall. Aktiviteten er lovregulert slik at selskapet har enerett på å utføre disse tjenestene. Dermed er det ingen markeds- og finansiell risiko. Lån blir tatt opp innenfor rammen av lånegarantier fra medlemskommunene og lånene gis til samme vilkår som kommunene har. Renovasjonsgebyret kreves inn 2 ganger pr år. Sammen med en solid egenkapital er det god likviditet i selskapet, noe som selskapet forventer vil bli opprettholdt.

7. Samfunnsansvar

Innherred Renovasjon IKS sin hovedoppgave er å ivareta deltakerkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.

Selskapet har som mål å levere godt innenfor miljømål, effektivitetsmål, borgertilfredshet, medarbeidertilfredshet og nytenkning.

Innherred Renovasjon IKS har i alle år hatt fokus på materialgjenvinning. EU har i sin reviderte avfallspolitikk flyttet fokus fra energiutnyttelse til materialgjenvinning. Innherred Renovasjon har posisjonert seg ved ulike tiltak knyttet til kildesortering slik at selskapet stadfester seg som ledende avfallsaktør.

  8. Årsregnskap og disponeringer

Innherred Renovasjon IKS sitt resultat før skatt ble i 2019 underskudd på

NOK 5 362 613. Resultatet i morselskapet er en følge av at gebyrutviklingen er holdt lavere enn kostnadsøkningen. Dette medfører en planlagt justering av selvkostfondene for husholdnings- og hytte/fritidsrenovasjon.

Innherred Renovasjon IKS er skattepliktig for den delen av selskapets aktivitet som betraktes som behandling av næringsavfall. Resultat etter skatt ble et underskudd på NOK 5.014.674.

Regelverket for beregning av gebyr for avfallstjenesten krever at inntekter og kostnader skal gå i balanse (selvkostprinsippet) over en periode på 3-5 år. For lite innbetalt avgift i forhold til kostnader må kreves inn i påfølgende år fra abonnentene, mens for mye må føres tilbake, gjennom såkalte selvkostfond.

Innherred Renovasjon IKS har selvkostområdene husholdningsrenovasjon og hytterenovasjon. I tillegg har Tydal kommune et negativt fond som tilbakebetales gjennom innkreving av tilleggsgebyr fra innbyggerne i kommunen. Slam hentet hos abonnentene utføres til selvkost.

Det samme gjelder behandling av slam fra kommunale renseanlegg og

innsamling og behandling av kommunalt næringsavfall.

Disse aktivitetene håndteres på tilsvarende måte som selvkostfondene i kommunene med egne selvkostfond.

Resultat for selvkostområdene og status for selvkostfondene er slik:

Pliktig selvkostområde

Saldo 1.1.2019

Resultat 2019

Tilførte renter

Saldo 31.12.2019

Husholdningsrenovasjon

11.577.365

-4.724.907

266.279

7 118 737

Hytterenovasjon

1.851.675

-753.206

42.750

1 141 219

Tydal kommune

-135 542

74.643

-60.899

Slam abonnenter

2.109.723

226.026

48.524

2 384 273

Selvkostområde

Saldo 1.1.2019

Resultat 2019

Tilførte

renter

Saldo 31.12.2019

Slam kommunale renseanlegg

-452 307

-545.543

-997 850

Kommunalt næringsavfall

92 765

56 274

149 040

Etter pliktige avsetninger inkludert renter til fondskonti og avsetninger til kommunenes selvkostfond, framkommer et netto overskudd etter skatt på 350.758,55.

Overskuddet foreslås disponert slik:

Overført til egenkapital  350.758,55

Konsernets samlede ordinære resultat er et underskudd på 7 147 795, mot et underskudd i 2018 på 2 419 157.

I konsernregnskapet inngår Innherred Renovasjon IKS sin relative andel av resultatet i de tilknyttede selskap med et negativt resultat på 2 411 729 (se for øvrig note 11 i regnskapet).

Konsernet hefter ikke for de enkelte datter- og tilknyttede selskap sine resultat, ut over innskutt aksjekapital.

Resultat etter skatt

Innherred Renovasjon IKS

5 014 674

Retura IR AS

      278 609

4 736 065

Tilknyttede selskap IR konsern sin andel:

Ecopro AS

185 527

Trøndelag Gjenvinning AS

Jordfabrikken AS

Retrans Midt AS

Røros Container og Miljø AS

Avskrivning goodwill RCM

Sum tilknyttede selskap

– 1707 724

-172 721

2 220

-16 736

-331 241

-2 411 729

Konsernresultat

-7 147 795

Verdal 03.04.2020

Per Kosberg

STYRETS LEDER

Magni Fossbakken

STYREMEDLEM

Ole Tronstad

NESTLEDER

Knut Røflo

VARAMEDLEM

Inger Smågård

STYREMEDLEM

Jon Arvid Lie

VARAMEDLEM

Therese Troset Engan

STYREMEDLEM

Geir Tore Leira

DIREKTØR

regnskap 2019

Per Kosberg

STYRETS LEDER

Magni Fossbakken

STYREMEDLEM

Ole Tronstad

NESTLEDER

Knut Røflo

VARAMEDLEM

Inger Smågård

STYREMEDLEM

Jon Arvid Lie

VARAMEDLEM

Therese Troset Engan

STYREMEDLEM

Geir Tore Leira

DIREKTØR

Noter 2019

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.
Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap
Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Investeringer med 20-50 % eie av stemmeberettiget kapital og betydelig innflytelse, defineres som tilknyttede selskaper.
Følgende selskaper inngår i konsernet 31.12.:
Mor- og datterselskaper

Eierandel

Innherred Renovasjon IKS (morselskap)          
Retura IR AS 100 %
Tilknyttede selskap

Eierandel

Ecopro AS                                                                                      28,21 %
Trøndelag Gjenvinning AS                                                                            50,00 %
Rørøs Container og Miljø AS                                                                       50,00 %
Retrans Midt AS                                                                                             33,33 %
Jordfabrikken AS                                                                                        40,00 %

 

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i datterselskaper i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt.
I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden fører til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for eventuelle gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster  Resultatandelen i resultatregnskapet baseres på andelen av resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet, og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte gevinster. I resultatregnskapet vises resultatandelen under finansposter.
Konsolideringsprinsipper
Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet).
I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres.
Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.
Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet (opptjeningsprinsippet). Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen (opptjeningsprinsippet).
Kostnader
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt (sammenstillingsprinsippet)
Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Anskaffelseskost
Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og eventuelle andre direkte kjøpsutgifter).
Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid («knekkpunktmetoden»). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på anskaffelsestidspunktet.
Andre langsiktige aksjeinvesteringer
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre aksjer mv. Utdelinger regnskapsføres i utgangspunktet som finansinntekt, når utdelingen er vedtatt. Hvis utdelingene vesentlig overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet, føres det overskytende til reduksjon av kostprisen.
Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon om at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.
Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
Varelager
Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi. Virkelig verdi er estimert salgspris fratrukket nødvendige utgifter til salg.
Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering, og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives.
Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.
Gjeld
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.
Pensjoner

Selskapene i konsernet har ytelsesbaserte pensjonsordninger. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til et forsikringsselskap.

 

En ytelsesbasert pensjonsordning er en ordning som definerer pensjonsutbetalingen som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode.

 

Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene, i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor).

 

Skatt

Morselskapet Innherred Renovasjon IKS er ikke skattepliktig for sin virksomhet i 2019 som er knyttet til lovpålagte tjenester. Skatteplikten omfatter all øvrig aktivitet.

 

Skattekostnaden omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

 

Årsberetning 2019
Årsberetning 2019
Årsregnskap og balanse 2019
Årsregnskap og balanse 2019
Noter til regnskapet 2019
Noter til regnskapet 2019
Revisjonsberetning 2019
Revisjonsberetning 2019

kontakt oss

telefon

74028840

e-post

post@ir.nt.no

web

ir.nt.no